INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul “Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași - Suceava” se realizează de către parteneriatul încheiat între Județul Iași - Consiliul Judetean Iași și Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava propus pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar.

Valoarea totală a proiectului este de 327.030.642,42 lei, din care:

- valoarea eligibilă - 305.377.895,05 lei,

- valoarea neeligibilă - 21.652.747,37 lei, iar finanțarea nerambursabilă este în sumă de 299.270.377,14 lei.

STAREA ACTUALĂ A DRUMULUI – DEGRADĂRI CONSTATATE

Traseul drumurilor județene propuse pentru reabilitare ce se desfășoara pe teritoriul UAT Județul Iași și UAT Județul Suceava, se află într-o stare avansată de degradare.
Principalele degradări constatate la nivelul părții carosabile, pe traseul drumurilor județene care fac obiectului prezentului, sunt de tipul:
Pentru zonele pietruite: văluriri, gropi, făgașe, degradări din îngheț-dezgheț. Pietruirile prezintă și alt inconvenient: praf pe vreme uscată, noroi pe timp ploios.
Pentru zonele cu îmbrăcăminte bituminoasa: fisuri și crapaturi, faianțări, făgașe longitudinale, praguri, gropi, rupturi la margine, degradări din îngheț-dezgheț.
Pentru zonele cu îmbrăcăminte din beton rutier: exfolieri, făgașe longitudinale, decolmatare rosturi, fisuri și crăpături, tasări, pompaj, distanțare totală a dalelor.
Pentru zonele cu îmbrăcăminte din pavaj din piatră de râu: decolmatare rosturi, înfundarea sau spargerea unor pavele izolate, denivelarea unor porțiuni din pavaj, rotunjirea pavelelor prin uzură, suprafețe șlefuite.

De-a lungul drumurilor, în special în localități, există zone amenajate pentru stații de autobuz – pe partea stângă, ce se afla, în general, în stare proastă; Racordarea cu drumurile laterale, de regulă este realizată prin intermediul unor elemente tubulare cu excepția unora unde continuizarea scurgerii apelor nu este asigurată. Rigolele existente din pământ sau pereate sunt colmatate.

STAREA ACTUALĂ A PODURILOR – DEGRADĂRI CONSTATATE

La suprastructură
Infiltrații prin rosturile dintre fâșii și prin fâșii datorită degradării hidroizolației și condensului;
Degradări ale betonului din grinzi;
Armatură vizibilă, corodată la fâșiile cu goluri și prefabricatele de trotuar, etc.
Infrastructură, racordări cu terasamentele
Degradări ale betoanelor din elevațiile culeilor și pilei (segregări și rosturi de turnare);
Lipsa amenajărilor pentru trecerea de pe trotuare pe acostamentele drumului;
Rampe de acces degradate;
Degradarea betonului din aripă;
Lipsa scărilor de acces și a casiurilor la capetele podului;
Pierderea formei sferturilor de con, etc.
Cale, trotuar, parapet
Îmbrăcămintea pe cale este degradată;
Degradarea betonului din lisele de parapet;
Depuneri pe cale, lângă trotuare, care impiedică evacuarea normală a apelor pluviale de pe cale;
Lipsa parapetelor direcționale la marginile părții carosabile;
Degradarea rosturilor de dilatație de pe culei, etc.


Traseul drumurilor județene ce vor fi reabilitate și modernizate se desfășoară pe teritoriul UAT Județul Iași și UAT Județul Suceava, astfel:

UAT Județul Iași
DJ 282 de la Limita Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ281D
DJ 281D de la Coarnele Caprei – Focuri – Gropnița
DJ 281B de la Belcești (DJ 281) – Coarnele Caprei
DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B (E 85)
DJ 281 de la DN 28B (E 85) - Scobinți – Lespezi


UAT Județul Suceava
DJ 208 de la Limita județ Iași - Budeni - Dolhasca
DJ 208A de la Suceava - Ipotești - Bosanci - Udești - Liteni – Dolhasca
DJ 209C de la Suceava - Frumoasa – Liteni
DJ 209D de la Liteni - Stroiești - Costana Dărmănești


OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri județene din județele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de unități administrativ-teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Activităţile proiectului
Activitatea de elaborare Proiect tehnic, precum și asistență tehnică a proiectantului;
Activitatea de servicii de consultanță/asistență juridică în scopul evaluării ofertelor cu experți tehnici cooptați în vederea atribuirii contractelor;
Activitatea de execuție a lucrărilor de construcție U.A.T. Iași;
Activitatea de execuție a lucrărilor de construcție U.A.T. Suceava;
Activitatea de servicii de dirigenție șantier aferente U.A.T. Iași;
Activitatea de servicii de dirigenție de șantier aferente U.A.T. Suceava;
Activitatea de management a proiectului;
Activitatea de informare și publicitate;
Activitatea de audit.
Întocmire, depunere și procesare cerere de rambursare finală.
Descrierea investiţiei
Lucrările de reabilitare și modernizare propuse prin proiect cuprind:

1.UAT Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași:

LUCRĂRI DE DRUM - traseul drumurilor județene ce urmează a fi reabilitate / modernizate situate pe teritoriul Județului Iași, are o lungime de 92.194 km și este compus din următoarele drumuri județene:
- DJ 282 – de la km 6+700 la km 36+285, L= 29,585 km;
- DJ 281D – de la km 19+601 la km 31+355, L= 11,754 km;
- DJ 281B – de la km 0+000 la km 10+248, L = 10,248 km;
- DJ 281 – de la km 20+794 la km 38+885, L = 18,091 km;
- DJ 281 – de la km 39+341 la km 61+857, L = 22,516 km;
TERASAMENTE
LUCRĂRI DE COLECTARE ȘI EVACUARE A APELOR PLUVIALE
PODEȚE ȘI ELEMENTE TUBULARE PENTRU CONTINUIZAREA SCUREGERII APELOR PLUVIALE
INTERSECȚII LA NIVEL CU ALTE CĂI DE COMUNICARE CLASIFICATE
DRUMURI LATERALE
PARCĂRI ȘI STAȚII DE AUTOBUZ
TROTUARE ȘI PISTE DE BICICLETE
LUCRĂRI DE CONSOLIDARE
LUCRĂRI HIDROTEHNICE
LUCRĂRI DE PODURI - 10 poduri care se reabilitează / înlocuiesc, astfel:
• Pod peste pârâul Sbantu – km 23+690 – se reabilitează;
• Pod peste râul Jijioara – km 30+080 – se reabilitează;
• Pod peste pârâul Boziana – km 33+620 – pod nou;
• Pod peste râul Pais – km 26+890 – se reabilitează;
• Pod peste lacul Bulbucani – km 30+370 – se reabilitează;
• Pod peste râul Jijioara – km 31+200 – se reabilitează;
• Pod peste râul Bahlui - 34+140 – se reabilitează;
• Pod peste râul Bahlui - 36+450 – se reabilitează;
• Pod peste valea Sangeap 49+715 – se reabilitează;
• Pod peste râul Sireţel 57+381 – se reabilitează;
LUCRĂRI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI sunt: semnalizare orizontală și verticală/iluminat public
TRECERI DE PIETONI - s-au prevăzut treceri pentru pietoni la intersecțiile situate în localități, benzi rezonatoare pentru reducerea vitezei la apropierea de intersecții și de trecerile pentru pietoni.
LUCRĂRI DE SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

2. UAT Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava:

Traseul drumurilor județene ce urmează a fi reabilitate / modernizate situate pe teritoriul Județului Suceava, are o lungime de 75.739 km și este compusă din următoarele drumuri județene:
- DJ 208 : De la km 48+960 – la km 55+794; L=6,834 km;
- DJ 208A: De la km 1+564 – la km 40+929; L=39,365 km;
- DJ 209C: De la km 0+870 – la km 1+139 și de la km 1+517 la 9+304; L=8,056 km;
- DJ 209D: De la Km 0+000 la 17+150 și de la km 17+530 la km 21+864; L = 21,484 km;

TERASAMENTE CU LUCRĂRI DE COLECTARE ȘI EVACUARE A APELOR
PODEȚE ȘI ELEMENTE TUBULARE PENTRU CONTINUIZAREA SCUREGERII APELOR PLUVIALE
INTERSECȚII LA NIVEL CU ALTE CĂI DE COMUNICARE CLASIFICATE
DRUMURI LATERALE
PARCĂRI ȘI STAȚII DE AUTOBUZ
TROTUARE ȘI PISTE DE BICICLETE
LUCRĂRI DE CONSOLIDARE
LUCRĂRI HIDROTEHNICE
LUCRĂRI DE PODURI - 11 poduri care se reabilitează / înlocuiesc, astfel:
• Pod peste râul Siret, km 53+110 - pod care se reabilitează;
• Pod peste pârâul Valea Iuga , km 8+965 - pod care se reabilitează;
• Pod peste pârâul Valea Saracutei, km 11+665 - pod care se reabilitează;
• Pod peste pârâul Lutul, km 24+345 – pod nou;
• Pod peste pârâțul Budailor, km 26+940 – pod nou;
• Pod peste pârâul Somuzul Mic, km 31+835 - pod care se reabilitează;
• Pod peste pârâul Frumoasa, km 5+020 – pod nou;
• Pod peste pârâul Humaria, km 8+995 – pod nou;
• Pod peste parâul Humaria, km 2+515 – pod nou;
• Pod peste pârâul Ilisesti, km 11+415 – pod nou;
• Pod peste râul Suceava, km 19+275 - pod care se reabilitează;
LUCRĂRI DE SIGURANȚĂ A CIRCULAȚIEI
TRECERI DE PIETONI
LUCRĂRI DE SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTULUI

Realizarea proiectului va conduce la reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, la promovarea accesului pe pieţele regionale și la creşterea siguranţei traficului. Proiectul se încadrează în conceptul general strategic stabilit pentru POR 2014–2020 privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere ca factor determinant pentru creșterea competitivității economice și dezvoltarea sustenabilă a regiunii Nord-Est, contribuind la creșterea calității vieții comunităților locale și regionale prin dezvoltarea condițiilor infrastructurale raportat la condiţiile specifice ale zonei. La elaborarea proiectului s-a avut în vedere corelarea cu prevederile documentelor strategice specifice la nivel național, regional și județean, dintre care cel mai relevant este Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020.

Grup țintă

Grupul țintă / potențiali beneficiari este format din:
populația de 137.580 locuitori ai localităților aflate în arealul tronsoanelor de drum reabilitat și modernizat din județul Iași (Rediu, Movileni, Gropnița, Focuri, Coarnele Caprei, Belcești, Cotnari, Ceplenița, Scobinți, Sirețel, Lespezi) și din județul Suceava (Udești, Bosanci, Ipotești, Șcheia, Moara, Stroiești, Todirești, Dărmănești, orașele Liteni și Dolhasca și municipiul Suceava).

BENEFICIARII PROIECTULUI

Beneficiari direcți ai proiectului sunt:
Județul Iași - Consiliul Județean Iași în calitate de solicitant și Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava în calitate de partener.
Unitățile administrativ - teritoriale din Județul Iași: Rediu, Movileni, Gropnița, Focuri, Coarnele Caprei, Belcești, Cotnari, Ceplenița, Scobinți, Sirețel, Lespezi
Unitățile administrativ - teritoriale din Județul Suceava: Udești, Bosanci, Ipotești, Șcheia, Moara, Stroiești, Todirești, Dărmănești, orașele Liteni și Dolhasca și municipiul Suceava)

Beneficiari indirecți -
788.547 locuitori - populația Județului Iași (populația rezidentă de la 1 ianuarie 2016 pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe)
629.498 locuitori – populația Județului Suceava (populația rezidentă de la 1 ianuarie 2016 pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe)

Realizarea acestei investiții va conduce la:
fluidizarea traficului în zonă;
scurtarea timpului de deplasare a autovehiculelor și reducerea consumului de combustibil;
reducerea timpului de transport la punctele de destinație prin mărirea vitezelor de circulație;
crearea unui mediu înconjurător adecvat și sănătos pentru locuitori: înlăturarea poluării aerului, zgomotelor, trepidațiilor, accidentelor .


De asemenea, proiectul este un răspuns la nevoile prezente și viitoare de trafic pe aceasta rută de transport.
Astfel, prin implementarea proiectului „Regiunea Nord–Est - Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” se vor reduce costurile de transport de mărfuri şi călători, se va promova accesul pe pieţele regionale și va creşte siguranţa traficului. Realizarea acestui proiect va contribui:
pe termen mediu, la creșterea fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul zonei, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia și, implicit, crearea de noi oportunități de locuri de muncă, inclusiv în arealele rurale”. îmbunătățirea accesului spre obiectivele turistice, industriale, sociale, culturale și agro-zootehnice, la descongestionarea căilor rutiere principale, respectiv drumuri naționale, oferind operatorilor de transport și populației rute alternative, cu facilitarea legăturilor interjudețene și a legăturilor cu și între căile rutiere principale (drumuri naționale și rețeaua TEN-T, reducerea timpului și a costurilor de transport a mărfurilor și a călătorilor.
un acces facil al populației la servicii publice de calitate (învățământ, sănătate etc.), asigurate de cele două municipii reședință de județ aflate pe traseul rutier propus, precum și îmbunățățirea accesului la piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, valorificarea potențialului economic și turistic al zonei, desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort.


Prin implementarea proiectului de reabilitare/modernizare a celor 167,933 km de drumuri județene se realizează o conexiune de calitate cu rețeaua drumurilor naționale și rețeaua TEN-T centrală și globală a 22 UAT-uri urbane și rurale având o populație de 137 580 de locuitori de pe teritoriul județelor Iași și Suceava, cu implicații asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Atingerea obiectivelor de dezvoltare socio – economică a Județului Iași, respectiv a Județului Suceava și diminuarea decalajului economic față de marile centre urbane este un deziderat și rezultatul unui proces amplu și congruent de investiții în domenii prioritare precum infrastructura, mediu de afaceri, protecție socială, sănătate, turism, etc.


Proiectul “REGIUNEA NORD - EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI - SUCEAVA” contribuie alături de alte investiții la atingerea obiectivelor generale și va asigura îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare, precum și a celor stabilite prin documentele strategice la nivel național. Impactul acestei investiții se traduce pe termen lung prin valoarea sa adăugată, valoare ce rezidă din impactul atingerii următoarelor deziderate: Promovarea şi susţinerea implementării principiilor de dezvoltare durabilă a sectorului transporturi în România; Îmbunătăţirea siguranţei traficului interjudeţean prin adoptarea unor soluţii tehnice de ameliorare şi dezvoltare a infrastructurii fizice; Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului prin ameliorarea aspectelor existente; Facilitarea accesului zonelor izolate geografic cu potenţial economic şi turistic demonstrat la polii de dezvoltare regionali în vederea accelerării creşterii economice şi creşterii calităţii vieţii; Contribuţia la diminuarea disparităţilor intra-regionale prin creşterea mobilităţii forţei de muncă şi stimularea competitivităţii agenţilor economici.


Elementele de valoare adăugată se pot constitui într-un model de bună practică, ce va putea fi replicat şi de alte administraţii în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport ca premisă a dezvoltării economice.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţat e de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europne sau a Guvernului României